Napájací zdroj na DIN lištu 60W/12V DC 4.5A Mean Well ,Domov , najled, najled.sk, elektro, elektro humenneNapájací zdroj na DIN lištu 60W/12V DC 4.5A Mean Well
 • Novinka

Reklamačný poriadok

Obchodné vzťahy spoločnosti CompanyV s. r. o., (ďalej len spoločnosť) so zákazníkmi sa riadia pri veľkoobchodnom predaji zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“) a pri malopredaji konečnému spotrebiteľovi
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.“).
Uvedené platí aj v rámci právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami vo veci nárokov z vád tovaru a ich uplatnenia. Maloobchodným predajom konečnému spotrebiteľovi sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie predaj spotrebiteľovi, t.j. fyzickej osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Veľkoobchodným predajom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie každý predaj, ktorý podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a tohto reklamačného poriadku nemožno považovať za maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi.

Článok 1: Zodpovednosť spoločnosti za vady predanej veci

Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, množstvo, technické parametre a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Obal, v ktorom je tovar uložený nesmie byť poškodený. Za vady, ktoré má predávaný tovar už pri prevzatí kupujúcim v plnej miere zodpovedá predávajúci. V prípade už použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri montáži tovaru je kupujúci povinný riadiť sa pokynmi uvádzanými výrobcom automobilu a zakúpeného tovaru. Pri tovare, u ktorého bola znížená cena z dôvodu zistenia vady, predávajúci už nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena tovaru znížená.

Článok 2: Záručná doba a uplatnenie nárokov z vád tovaru zmluvnými stranami

 1. Povinosti kupujúceho
  a) Kupujúci je povinný pred podpisom faktúry/dodacieho listu tovar riadne skontrolovať či nie je kvantitatívny rozdiel, alebo kvalitatívne vady.
  b) Pred ďalšou montážou, prípadne povrchovou úpravou je kupujúci povinný overiť(vyskúšať) či je tovar rovnaký aký požadoval a či správne pasuje(dosadá) na vozidlo.
  c) Rozhodne sa kupujúci tovar neprebrať z kvalitatívneho, alebo kvantitatívneho dôvodu je povinný toto oznámiť i hneď na danej pobočke, kde si daný tovar objednal.
 2. Pri veľkoobchodnom predaji:
  a) môže kupujúci uplatniť svoje právo z vád tovaru, ak predávajúcemu oznámil vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
  -kupujúci vady zistil,
  -kupujúci mal vady zistiť pri prehliadke tovaru po prechode nebezpečenstva podľa § 427 ods. 1 a 2 ObZ sa vady mohli zistiť neskôr, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru.
  b) prípadná záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru a trvá po dobu, na ktorú sa predávajúci v záručnom liste tvoriacom súčasť dokumentácie výrobku (platí spravidla pre technologické a diagnostické zariadenia) zaviazal, neskončí však skôr, ako uplynutím doby trvanlivosti alebo použiteľnosti vyznačenej na obale výrobku.
 3. pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi:
  a) vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
  b) záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť tovar uvedený do prevádzky iným podnikateľom než predávajúcim, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a včas a riadne poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, záručná doba pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi je 24 mesiacov.
 4. Reklamáciu pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi je kupujúci povinný uplatniť voči spoločnosti ihneď , ako sa vada na tovare prejaví.
 5. Právo zo zodpovednosti za vady tovare zanikne, ak sa neuplatní v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

Článok 3: Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, v ktorej tovar zakúpil, alebo na pobočkách spoločnosti CompanyV s. r. o., prípadne u oprávneného pracovníka spoločnosti.
 2. K uplatneniu vád (reklamačnému konaniu) je potrebné predložiť vadný tovar, dôkladne vyplnený Reklamačný list vydaný spoločnosťou, doklad o zakúpení tovaru (faktúra vystavená spoločnosťou, pri ďalšom predaji doklad o predaji spotrebiteľovi), vyjadrenie odborného servisu, ktorý vykonal montáž (demontáž, prípadne posúdenie vady).
 3. Reklamačné oddelenie spoločnosti rozhodne o postupe riešenia reklamácie v čo najkratšej dobe. Ak predávajúci zadal vypracovať odborné posúdenie na účely posúdenia oprávnenosti reklamácie, rozhodne reklamačné oddelenie o postupe riešenia reklamácie po obdržaní.